Algemene voorwaarden

vanaf 04-02-2022

per 04-02-2022

Definities

On The Move Online: Busonderneming die namens derden zorgt dat de busreis bij een vervoerder wordt uitgezet. KvK-nummer 86569600, BTW-nummer: NL864009380B01.
Derden: Alle partijen die verbonden zijn aan On The Move Online door middel van enige vorm van overeenkomst.
Vervoersovereenkomst: De overeenkomst die On The Move Online afsluit met de vervoerder.
Vervoerder: De busonderneming die de busreis uitvoert.
Opdrachtgever:
a. Derden zijn de opdrachtgevers van On The Move Online.
b. On The Move Online is de opdrachtgever van de vervoerder.
Reisovereenkomst: De overeenkomst tussen On The Move Online en derden die via On The Move Online.nl een busreis boeken. On The Move Online verbindt zich tot het verschaffen van de door On The Move Online aangeboden busreis.
Busreis: Met busreis wordt in deze algemene voorwaarden zowel een busreis als een arrangement bedoeld.
Open busreis: Er is in deze sprake van een open busreis wanneer de busreis gepubliceerd wordt op de website, de reisinformatie publiekelijk zichtbaar is en er via de website bustickets gekocht kunnen worden. On The Move Online organiseert de busreis, of er is sprake van een overeenkomst tussen On The Move Online en een reisorganisator.
Reisorganisator: Een derde die via On The Move Online een open of gesloten busreis organiseert.
Reiziger: De persoon die deelneemt aan een open of gesloten busreis.
Deze zijn op te delen in:
a. Hoofdboeker: De persoon die zichzelf en eventueel de groep waarmee hij/zij reist heeft ingeboekt voor plaatsen in een open busreis door bustickets te kopen via On The Move Online.
b. Medereiziger:
b1: In het geval van een open busreis is de medereiziger de persoon voor wie een busticket is gekocht via On The Move Online door de hoofdboeker.
b2: In het geval van een gesloten busreis is de medereiziger de persoon welke deelneemt of deel zal gaan nemen aan deze gesloten busreis.
Misdraging: Alle vormen van vandalisme, geweld of andersoortig gedrag strafbaar gesteld in het wetboek van strafrecht of enig andere vorm van wet- en regelgeving.
Aanbetaling: Een deelbetaling van het totale bedrag bij aankoop van één of meer bus- en of toegangstickets.

Artikel 1: Totstandkoming van de reisovereenkomst

1.1 De reisovereenkomst komt tot stand:
1.1a: Na de aankoop van het busticket in het geval van een open busreis.
1.2 De reisorganisator of reiziger die een reisovereenkomst aangaat voor zichzelf of ten behoeve van een ander, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien.
1.3 Koper dient voor het bevestigen van de reservering goed te controleren of de juiste Tickets zijn gereserveerd. Koper dient bij het maken van de reservering altijd een juist e-mailadres te gebruiken.
1.4 Tickets kunnen niet worden geretourneerd. Op de bus- en combitickets is het bepaalde artikel 6:230p sub e BW is van toepassing.
1.5 Informatie betreffende prijs en beschikbaarheid wordt vrijblijvend en onder voorbehoud verstrekt. De vermelde prijzen kunnen zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd. De prijs die is vermeld in het besteltraject is bindend.
1.6 On The Move Online is gerechtigd om voor de uitvoering van de overeenkomst Derden in te schakelen.
1.7 de werking van art. 7:404 en/of 7:407 lid 2 BW is/zijn uitgesloten.
1.8 Koper verklaart dat alle passagiers in de reservering akkoord gaan met de coronaregels die gelden voor busreizen. Deze regels staan hier vermeld: https://www.onthemove-online.nl/document/corona-rules

Artikel 2: Combitickets

2.1 Bij een aanbieding van een ticket voor een festival via On The Move Online zijn deze alleen te koop in combinatie met een busticket voor een busreis via On The Move Online naar ditzelfde festival.
2.2 Het ticket voor het festival zal enkele dagen voor aanvang van het festival in per email worden aangeleverd. Dit kan door zowel On The Move Online als de festivalorganisator worden aangeleverd.
2.3 Annulering van een busreis heeft geen gevolgen voor de levering van een festivalticket door of On The Move Online of Festivalorganisator.
2.4 In geval van overmacht is On The Move Online niet verplicht tot restitutie, met uitzondering van reserveringen waarbij een aanbetaling is gedaan.
2.5 In het geval On The Move Online verplicht is tot restitutie zal binnen enkele dagen nadat de annulering bekend gemaakt is het gehele verschuldigde bedrag van de reservering terugstorten op het bij On The Move Online bekende rekeningnummer van de hoofdboeker.
2.6 Het verschuldigde bedrag houdt in het gehele bedrag betaald voor het entreeticket, of in het geval er een aanbetaling is gedaan, houdt het verschuldigde bedrag in de aanbetaling en de eventuele restbetaling die voor het entreeticket is betaald.

Artikel 3: Prijzen

3.1 Alle prijzen op On The Move Online.nl zijn inclusief btw, tenzij anders vermeld.

Artikel 4: Betaling

4.1 De reiziger betaalt zijn/haar busticket voor een open busreis vooraf aan On The Move Online door middel van een door On The Move Online aangeven betaalmiddel.
4.2 Indien van toepassing betaalt de reiziger een door On The Move Online bepaald deel van zijn/haar busticket of combiticket als aanbetaling door middel van een door On The Move Online aangegeven betaalmiddel.
4.3 Indien van toepassing betaalt de reiziger een door On The Move Online bepaald deel van zijn/haar busticket of combiticket als restbetaling door middel van een door On The Move Online aangegeven betaalmiddel op het door On The Move Online aangeven tijdstip.

Artikel 5: Annulering door On The Move Online

5.1 On The Move Online behoudt zich het recht voor om een open busreis te annuleren vanwege overmacht. Voorbeelden van overmacht zijn annulering van festival door derden, weersomstandigheden, onaangekondigde stakingen en noodtoestanden. In geval van overmacht is On The Move Online niet verplicht tot restitutie, met uitzondering van reserveringen waarbij een aanbetaling is gedaan.
5.2 On The Move Online behoudt zich het recht voor om een open busreis te annuleren vanwege geringe deelname.
5.3 On The Move Online behoudt zich het recht voor om een open busreis te annuleren wanneer een reisorganisator annuleert en geen vervangende reisorganisator aanbrengt.
5.4 In het geval van de annulering van een open busreis door On The Move Online vanwege geringe deelname zullen de reisorganisator en de reizigers daags voor vertrek per e-mail op de hoogte worden gesteld van de annulering.
5.5 In het geval On The Move Online verplicht is tot restitutie zal binnen enkele dagen nadat de annulering bekend gemaakt is het gehele verschuldigde bedrag van de reservering terugstorten op het bij On The Move Online bekende rekeningnummer van de hoofdboeker. Alleen in het geval van een ernstige tekortkoming van On The Move Online of wanneer de reis geen doorgang vindt zal On The Move Online overgaan tot restitutie.
5.6 Het verschuldigde bedrag houdt in het gehele bedrag betaald voor de busreis, of in het geval er een aanbetaling is gedaan, houdt het verschuldigde bedrag in de aanbetaling en de eventuele restbetaling die voor de busreis is betaald.
5.7 De reiziger kan geen aanspraak maken op een schadevergoeding wegens annulering.
5.8 In het geval van de annulering van een open busreis door On The Move Online vanwege geringe deelname kan On The Move Online een overplaatsing voorstellen naar een andere opstaplocatie.

Artikel 6: Annulering door reisorganisator en/of hoofdboeker

6.1 Reisorganisator zal na annulering een reiziger aanwijzen die de rol van reisorganisator over wil nemen.
6.2 Indien de reisorganisator geen nieuwe reisorganisator kan vinden voor de open busreis, behoudt On The Move Online zich het recht voor de busreis te annuleren. De afhandeling van deze annulering zal voor reiziger plaatsvinden conform artikel 5 van deze algemene voorwaarden.
6.3 Hoofdboeker blijft aansprakelijk voor zijn/haar medereizigers.

Artikel 7: Annulering door reiziger

7.1 Het is direct na aankoop in beginsel niet meer mogelijk voor de reiziger om kosteloos te annuleren: On The Move Online biedt in beginsel geen restitutie aan. Zie in dit kader ook art. 9 (Herroepingsrecht). Alleen in het geval van een ernstige tekortkoming van On The Move Online of wanneer de reis geen doorgang vindt zal On The Move Online overgaan tot restitutie.
7.2 Het is mogelijk om het ticket om iemands anders naam te zetten.

Artikel 8: Wijziging van de overeenkomst

8.1 On The Move Online is gerechtigd om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen of aan te vullen. In dat geval zal On The Move Online Opdrachtgever tijdig op de hoogte stellen van de wijzigingen of aanvullingen. Consumenten hebben het recht om een overeenkomst te ontbinden indien de algemene voorwaarden worden gewijzigd gedurende een lopende overeenkomst.
8.2 Gepubliceerde vertrektijden kunnen tot twee dagen voor vertrek, tot een maximum van 45 minuten eerder of later, bijgesteld worden. In het geval van een wijziging zal de reiziger hierover per e-mail worden geïnformeerd. De reiziger is gehouden rekening te houden met de mogelijkheid dat vertrektijden bijgesteld kunnen worden. Opzegging van de reisovereenkomst vanwege bijgestelde vertrektijden gelden als annulering.
8.3 Door On The Move Online ingeplande en gepubliceerde bussen kunnen tot twee dagen voor vertrek worden gewijzigd. In het geval van een wezenlijke verschil zal de reiziger hierover geïnformeerd worden.
8.4 De artikelen 8.2 t/m 8.3 gelden alleen in het geval van een open busreis.
8.5 On The Move Online behoudt ten allen tijde het recht twee of meerdere open busreizen te combineren tot één open busreis.
8.6 Bij het combineren van twee of meerdere open busreizen tot één open busreis zoals genoemd in artikel 8.5 kan On The Move Online een overplaatsing voorstellen naar een andere opstaplocatie.
8.7 De gemaakte keuze bij een overplaatsingsvoorstel is bindend.

Artikel 9: Herroepingsrecht

9.1 Omdat onze dienstverlening ziet op georganiseerde busreizen waarbij op moment van het aangaan van de overeenkomst de datum en het tijdstip van de busreis reeds bekend is, is het herroepingsrecht uitgesloten (artikel 6:230p sub e van het Burgerlijk Wetboek).

Artikel 10: Reisorganisator

10.1 Elke open busreis georganiseerd via On The Move Online dient minimaal één reisorganisator te hebben.
10.2 Iedere reisorganisator gaat akkoord met de volgende verantwoordelijkheden bij het organiseren van een busreis:
10.2.1 Reisorganisator dient toezicht te houden bij de uitvoering van de busreis.
10.2.2 Reisorganisator heeft bij het misdragen van één of meer reiziger(s) tijdens de busreis de plicht deze misdragingen te melden aan de uitvoerende buschauffeur én On The Move Online.
10.2.3 Reisorganisator dient bij uitvoering van zijn/haar meldingsplicht zoveel als mogelijk kan worden geacht de dader van de misdragingen aan te wijzen.
10.3 Mocht de reisorganisator niet aan zijn/haar meldingsplicht zoals in 10.2.2 genoemd hebben voldaan, terwijl hij/zij hier wel toe in staat geacht werd, draagt hij/zij zelf de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor de misdragingen van de reizigers van de busreis.
10.4 Mocht de reisorganisator wel aan zijn/haar meldingsplicht zoals in 10.2.2 genoemd hebben voldaan, maar bewust niets heeft gemeld over de dader zoals in 9.2.3 wordt gesteld, draagt hij/zij zelf de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor de misdragingen van de reizigers van de busreis.
10.5 De meldingsplicht zoals genoemd in artikelen 10.2 t/m 10.4 dient uitgevoerd te worden op het moment van constatering.
10.6 De reisorganisator heeft tevens een meldingsplicht aan On The Move Online tegenover de buschauffeur, mocht deze zich misdragen en/of aanwijsbaar niet houden aan de gemaakte afspraken.
10.7 De meldingsplicht zoals genoemd in artikel 10.6 dient uitgevoerd te worden binnen 48 uur na het moment van constatering.
10.8 De reisorganisator gaat bij organiseren van een open busreis akkoord met de volgende aanvullende voorwaarden:
10.8.1 De busreis wordt openbaar gepubliceerd op de website van On The Move Online, met als doel het reclame maken voor de busreis om meer reizigers te krijgen.
10.8.2 De reisorganisator krijgt een beloning voor het aantrekken van meer reizigers voor zijn/haar busreis. Deze beloning wordt berekend zoals op de website van On The Move Online onder http://www.onthemove-online.nl/ staat uitgelegd.

Artikel 11: Hoofdboeker

11.1 Hoofdboeker gaat bij het aanmelden van zichzelf en zijn/haar medereizigers akkoord met volgende voorwaarde:
11.1.1 Reisorganisator wordt mogelijk door On The Move Online op de hoogte gesteld van de aanmeldingen van hoofdboeker door middel van een reizigerslijst en eventuele andere vormen van communicatie.
11.2 Hoofdboeker gaat bij het aanmelden van zichzelf en zijn/haar medereizigers akkoord met de volgende verantwoordelijkheden:
1.2.1 Hoofdboeker dient toezicht te houden over zijn/haar medereizigers tijdens de uitvoering van de busreis.
11.2.2 Hoofdboeker heeft bij het misdragen van zijn/haar medereizigers tijdens de busreis de plicht deze misdragingen ten minste te melden aan de uitvoerende buschauffeur én On The Move Online.
11.2.3 Hoofboeker dient bij uitvoering van zijn/haar meldingsplicht zoveel als mogelijk kan worden geacht de dader van de misdragingen aan te wijzen.
11.3 Mocht de hoofdboeker niet aan zijn/haar meldingsplicht zoals in 11.2.2 genoemd hebben voldaan, terwijl hij/zij hier wel toe in staat geacht werd, draagt hij/zij zelf de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor de misdragingen van zijn/haar medereizigers.
11.4 Mocht de hoofdboeker wel aan zijn/haar meldingsplicht zoals in 11.2.2 genoemd hebben voldaan, maar bewust niets heeft gemeld over de dader zoals in 11.2.3 wordt gesteld, draagt hij/zij zelf de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor de misdragingen van zijn/haar medereizigers.
11.5 De meldingsplicht zoals genoemd in artikelen 11.2 t/m 11.4 dient uitgevoerd te worden op het moment van constatering.

Artikel 12: Aansprakelijkheid

12.1 De totale aansprakelijkheid van On The Move Online is beperkt tot de vergoeding van de schade tot maximaal het bedrag van het voor die overeenkomst bedongen prijs (exclusief btw). In geen geval zal de totale vergoeding voor schade meer bedragen dan het door de aansprakelijkheidsverzekering van On The Move Online uit te keren bedrag.
12.2 Niet beperkt is de aansprakelijkheid van On The Move Online voor de schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van On The Move Online.
In geval Opdrachtgever handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf:
12.3 On The Move Online is niet aansprakelijk voor indirecte en directe schade. Niet uitgesloten is de aansprakelijkheid van On The Move Online voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van On The Move Online.
12.4 Indien On The Move Online in een concreet geval toch aansprakelijk gesteld kan worden, ongeacht hetgeen bepaald is in dit artikel, zal de totale aansprakelijkheid van On The Move Online beperkt zijn tot vergoeding van schade tot maximaal het bedrag van het voor die overeenkomst bedongen prijs (exclusief btw). De hoogte van de schadevergoeding zal nimmer meer bedragen dan het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering van On The Move Online uitkeert.
12.5 Onder directe schade wordt verstaan:
a. redelijke kosten die Opdrachtgever zou moeten maken om de prestatie van On The Move Online aan de overeenkomst te laten beantwoorden; deze vervangende schade wordt echter niet vergoed indien de overeenkomst door of op vordering van Opdrachtgever wordt ontbonden;
b. redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze algemene voorwaarden;
c. redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade voor zover Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van schade in de zin van deze algemene voorwaarden.
Opdrachtgever vrijwaart On The Move Online voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden.
Algemene bepalingen omtrent aansprakelijkheid:
12.6 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij On The Move Online meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen On The Move Online vervalt door het enkele verloop van 12 (twaalf) maanden na het ontstaan van de vordering.
12.7 On The Move Online is niet aansprakelijk voor schade toegebracht door hulppersonen als bedoeld in art. 6:76 BW.
12.8 On The Move Online is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat On The Move Online is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens of indien Opdrachtgever deze gegevens te laat heeft opgeleverd.

Artikel 13: Reizigerslijst

13.1 De chauffeur van een open busreis zal de reizigerslijst controleren.
13.2 De reizigerslijst wordt tevens gepubliceerd in het account van de reisorganisator.

Artikel 14: Drinkenswaren en etenswaren

14.1 Het is voor reizigers niet toegestaan het volgende mee te nemen:
14.1.1- etenswaren die redelijkerwijs tot vervuiling en/of schade aan het interieur kunnen zorgen
14.2 Het is voor reizigers van een touringcar toegestaan het volgende mee te nemen:
14.2.1 Drinkenswaren, maximaal twee consumpties (uitgesloten is glaswerk) per persoon.

Artikel 15: Klachten

15.1 Klachten over On The Move Online, de vervoerder of medereiziger(s) kunnen per email worden ingediend bij On The Move Online via het email adres klantenservice@onthemove-online.nl
15.2 Klachten dienen binnen 5 werkdagen na afloop van de busrit ingediend te zijn om beoordeeld te worden.
15.3 On The Move Online streeft ernaar om binnen 10 werkdagen na indiening van de klacht per email reageren.

Artikel 16: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

16.1 De overeenkomsten gesloten tussen On The Move Online en Opdrachtgever worden beheerst door het Nederlands Recht.
16.2 Alle geschillen die alleen door middel van een rechterlijke uitspraak beslecht kunnen worden, dienen te worden beslecht door de bevoegde rechter in het Arrondissement waarin On The Move Online gevestigd is.

Artikel 17: Reparatieclause nietigheden

17.1 Indien enige bepaling uit deze algemene voorwaarden of uit de onderliggende overeenkomst geheel of ten dele nietig en/of niet geldig en/of niet afdwingbaar mocht zijn, dit ten gevolge van enig wettelijk voorschrift, rechterlijke uitspraak dan wel anderszins, dan zal dit geen enkel gevolg hebben voor de geldigheid van alle andere bepalingen van deze algemene voorwaarden of de onderliggende overeenkomst.
17.2 Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden of de onderliggende overeenkomst niet geldig mocht zijn om een reden als bedoeld in artikel 17.1, maar wel geldig zou zijn indien deze een beperktere omvang of strekking zou hebben, dan zal deze bepaling -vooreerst- automatisch gelden met de meest verstrekkende of omvangrijkste beperktere omvang of strekking waarmee of waarin zij wel geldig is.
17.3 Onverminderd het bepaalde in artikel 17.2 kunnen partijen desgewenst in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige en/of vernietigde bepalingen overeen te komen. Daarbij zal zoveel mogelijk aangesloten worden bij het doel en de strekking van de nietige en/of vernietigde bepalingen.

Artikel 18: Privacy en gebruik klant-/persoonsgegevens

18.1 On The Move Online kan de verzamelde persoonsgegevens delen op grond van een gesloten overeenkomst waarvoor de verwerking een noodzakelijke handeling is voor de uitvoering van de overeenkomst. On The Move Online verwerkt deze gegevens met de grootste zorg en hetgeen beschreven is in het privacybeleid.

Artikel 19: Persoonlijke eigendommen

19.1 On The Move Online kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het kwijtraken of beschadigen van persoonlijke eigendommen.